Puzzle 41: White Mates in 3.

Game Type

Chess: End Game

White

Michal Krasenkow

Black

Oleg Nikolenko

Game Location

Lubniewice

Year

1994

Turn

White

Moves

3

Fen String

r3r3/ppp4p/2bq2Nk/8/1PP5/P1B3Q1/6PP/4R1K1 w - - 0 1

Puzzle Solution

Qh4+ w/Qg4+