Puzzle 4369: White mates in 2.

Game Type

Chess: End Game

White

Dariusz Swiercz

Black

John Paul Gomez John

Game Location

Doha

Year

2014

Turn

White

Moves

2

Fen String

5r1k/8/p5Rb/8/p3Q2P/3Bq1PK/1P6/8 w - - 1 0

Puzzle Solution

Rg8+