Puzzle 4359: White mates in 4.

Game Type

Chess: End Game

White

Dariusz Swiercz

Black

Daniel Dimitrov

Game Location

Bastia

Year

2014

Turn

White

Moves

4

Fen String

Q7/2q2pk1/3p1p1n/2pPpB2/Pb2P3/6P1/2P2PK1/7R w - - 1 0

Puzzle Solution

Rxh6 if Kxh6 Qh8+