Puzzle 147: White mates in 3.

Game Type

Chess: End Game

White

Kirill Alekseenko

Black

Boris Markoja

Game Location

Caldas Novas

Year

2011

Turn

White

Moves

3

Fen String

8/1p1b4/3p1Qp1/q2rp2k/p1P5/2P2R2/P5PP/6K1 w - - 1 0

Puzzle Solution

g4+ if Bxg4 Qh8+ Kg5 h4# or if Kxg4 Rg3